Menu Uživatel

Přihlásit se...
Odhlásit se...
Sdílení...
Synchronizace...

Síť >

Administrace >


Přihlášení a odhlášení

Pokud si přejete editovat objekty v nějakém titulu pod svým uživatelem, kontaktujte prosím administrátora, který vaši kopii Media Creator nainstaloval. Poté se pod tímto uživatelem budete moci do titulu přihlásit.

Ve starších verzích MC je přihlášení do .mc titulu vyvoláno při jeho otevření, viz obrázek.
Od buildu > 5820 je přihlášení vyvoláno hned po spuštění aplikace MC teacher, tj. v dialogu Moje tituly už se tituly otevírají bez zvolení uživatele.

Pokud je dostupný internet, je uživatel automaticky přihlášen i na server. Lze toho později dosáhnout i z podmenu Síť >.
Příhlášení uživatele je indikováno v hlavním menu stavovou informací za menu Uživatel.

Sdílení...

V dialogu pro sdílení můžete nastavit, jestli mají Vaše objekty (Vaše zásahy do titulu) vidět i ostatní uživatelé. Ve výchozím stavu je sdílení povoleno, můžete jej však zakázat a chránit tak svoji práci a soukromí.

Synchronizace...

Pokud pracujete pod svým uživatelem, budou Vaše zásahy do titulu autorizovány. Synchronizace slouží pro zálohování a přenos Vaší práce na jiný počítač, pokud v titulu pracujete na více místech (např. ve škole a doma). Je vyvolán dialog, ve kterém je nutno zvolit jednu z voleb Exportovat, nebo Importovat.

Export

Při exportu je do zvoleného souboru zálohována práce aktuálně přihlášeného uživatele. Export lze omezit na vybrané strany, vybrané typy objektů a období, ve kterém uživatel modifikace prováděl. Aktuálně otevřený dokument není exportem nijak měněn.
V případě, že export provádí publikující uživatel v plné verzi Media Creator, jsou dostupné ještě další volby pro přípravu aktualizací titulu. Viz obrázek níže.

Import

Volba Importovat Vyvolá dialog Import MC, který je velmi podobný výše popsanému dialogu Export MC. Slouží k importu vyexportované práce uživatele do aktuálně otevřeného souboru. Po zvolení importního souboru lze zvolit stránky, pro které bude aktualizace provedena, a dále typy položek a časový interval. Po zatrhnutí volby "Smazat..." lze v aktuálně otevřeném dokumentu smazat objekty, které uživatel vlastní, avšak nejsou zahrnuty v importovaném souboru. Pozor - aktuálně otevřený dokument je po importu uložen.

Síť >

Toto menu spřístupňuje Media Creator Web Server (MCWS). Přihlášení na MCWS lze vyvolat pouze v případě, že jste lokálně přihlášeni do nějakého .mc titulu pod neanonymním uživatelem. Lze Kromě toho je přihlášení na síť zajímavé pro administrátora a případně učitele, kteří mohou založit nový účet, nebo skupinu.
Další síťová funkcionalita je postupně přidávána v MC release 2 v rámci podpory tzv. vzdálené výuky. Aktuálně je dostupná možnost zadat vybrané skupině studentů vybraný příkaz (Odeslat příkaz).
Po výběru skupiny je zobrazen dialog, který umožňuje skupině studentů odeslat zprávu, změnit aktuální nástroj, zobrazit vybrané pomůcky, resp. přejít na vybranou stranu. Učitel i studenti musí být přihlášeni na síť a musí mít otevřen stejný titul.
Přihlášenému studentovi je před vykonáním příkazu učitele zobrazeno hlášení.
Student může vzdálené příkazy potlačit pomocí nastavení Sítě v dialogu Nastavení.

Administrace >

Zakládání účtů
Seznam účtů
Zakládání skupin
Úprava skupin

Administrace...

V tomto menu může administrátor, který otevře existující .mc titul a přihlásí se na síť, spravovat svoje uživatelské účty (tzv. podúčty), skupiny uživatelů a licence na tituly. Od buildu 4205 byla původně samostatná podmenu sjednocena do dialogu Administrace...
Poznámka: Účet administrátora vzniká při instalaci programu Media Creator z originálních distribučních médií.

Zakládání účtů
Založení nového účtu je realizováno dialogem viz obrázek níže. Je nutné zadat minimálně uživatelův přihlašovací e-mail, heslo a konečně typ účtu (student pro žákovský účet, teacher pro učitelský účet).
Poznámka: Studentské účty je možné zakládat pouze po aktivaci na serveru. Obchodní podmínky stanovuje vydavatel titulu.
Uživatel následně může pod svým účtem jednak v titulu tvořit nový obsah, může účet použít pro instalaci MIUč+ titulu (použijí se licence jeho admina) a konečně může být začleněn do skupiny uživatelů (viz dále).

Seznam účtů
Admin si pomocí menu Seznam účtů může zobrazit seznam již vytvořených podúčtů včetně indikace, kteří uživatelé jsou aktuálně online a o jaký typ účtu jde (student, teacher).

Zakládání skupin
Pokud máte vytvořen alespoň jeden učitelský a alespoň jeden studentský účet, můžete založit skupinu uživatelů. Akce je provedena dvoukrokově. Nejdříve je skupina pojmenována, je určen její vedoucí (učitel) a ročník žáků.
Ve druhém kroku jsou do skupiny přiřazeni žáci.
Do budoucna se přepokládá využití skupin zejména pro potřebu vzdálené výuky, a jejich funkcionalita bude dále rozvíjena.

Úprava skupin
Přihlášený admin může existující skupiny upravovat. V prvním kroku je možné zobrazit pro každého učitele jím vlastněné skupiny.
Po výběru některé z nich lze v dalším kroku do skupiny přidávat další uživatele (studenty).
Administrace

Výše uvedené administrační nástroje byly v MC build 4205 sjednoceny do jednoho přehledného dialogu Administrace MC.
Dialog obsahuje záložky Licence (správa licencí na tituly), Uživatelé (prohlížení a zakládání uživatelů), Skupiny (prohlížení, zakládání a úprava skupin) a od buildu 4265 též LDAP (hromadné zakládání účtů, jen pro MS Windows).

Nástroje jsou dostupné jen uživateli admin/teacher příhlášenému na server. Studentům nástroj není přístupný. Uživatel admin má veškerá oprávnění, uživatel s rolí teacher může spravovat pouze svoje skupiny. Záložka LDAP je dostupná pouze adminovi.

Administrace licencí
Po stisku tl. Upravit lze licenci na titul prodloužit (zakoupením certifikátu v eshopu), administrátor navíc může platnou licenci předat (tj. darovat) jinému administrátorovi po zadání jeho přihlašovacího emailu.

Tlačítko Předat licence slouží k předání všech školních licencí jinému administrátorovi. V rámci operace se novému adminovi odešle odpovídající žádost emailem, kterou musí schválit, nebo zamítnout. Po schválení dojde kromě převodu licencí také k převodu všech podúčtů a podřazení pův. admina jako učitelského podúčtu nového admina.
Od MC buildu 6015 (květen 2019) jsou k dispozici nové certifikáty s učitelskými licencemi. Pokud licenci navede svému učiteli admin, pak ji může později přesunout na jiný svůj učitelský podúčet.
Administrace uživatelů
Obsahuje seznam aktuálních podúčtů pod daným adminem plus žádosti cizích uživatelů o přechod pod tohoto admina – ty lze pomocí tl. Schválit akceptovat, nebo pomocí tl. Zamítnout zrušit.
Po stisku tl. Detail lze prohlížet detaily účtu, administrátor navíc může provést reset hesla a deaktivaci podúčtu.
Administrace Skupin
LDAP
Tato záložka je dostupná jen uživateli Administrátor na platformě, kde jsou účty spravovány pomocí Active Directory (Windows LDAP) nebo ekvivalentu (linux + samba + openLDAP).
Pomocí nástroje lze hromadně zakládat podúčty pomocí informací z LDAP. V konf. souboru mc.ini je možné komunikaci s LDAP upřesnit pomocí níže uvedených předvoleb. Pokud nejsou uvedeny, použije se výchozí nastavení.
; LDAP - users filter (for creating new MC accounts)
ldapUsersFilter="(&(objectclass=user)(objectcategory=person))"

; LDAP - attribute contains user login to MC, default "mail"
ldapLoginAttr=mc_login

; LDAP - fill user login to MC login dialog
ldapAutoLogin=1

; LDAP - IP address of server. Can work without ldapHost configured.
;ldapHost=127.0.0.1

; LDAP - search base. Can work without ldapBase configured.
;ldapBase="dc=zsnovalhota,dc=cz"